Reportage i Aftonbladet söndag 26 juni 2016

Här kan du läsa ett reportage som var i Aftonbladets söndagsbilaga den 26 juni 2016.

Aftonbladet juni 2016 2

aftonbladet juni 2016 3

Text: Helén Bjurberg Bild: Maria Östlin

Vad innebär ditt jobb?
Mitt viktigaste uppdrag är att hjälpa människor. Hur jag gör varierar och beror både på personen som vänt sig till mig och problemet i sig, men det kan exempelvis handla om vägledande samtal, tarotkort, healing och ceremoniella riter. Jag har alltså ingen trollstav utan min roll är att guida människor och det gör jag genom att kombinera min egen magiska förmåga med örternas läkande och helande kraft. Förutom mitt eget utövande håller jag även kurser och utbildar blivande häxor, eller lövjerskor, som egentligen är den korrekta benämningen för mitt yrke.

Hur kom det sig att du blev häxa eller lövjerska?
Jag upptäckte mina förmågor att tidigt och har vad jag minns alltid kunnat känna av energier och se bortom den här verkligheten. Det viftades ofta bort av de vuxna, men själv kände jag mig aldrig tveksam över det jag upplevde. Egentligen är mitt yrke ett kall och ingenting som går att knäppa på eller av eller kan delas upp i arbete och fritid. Ändå var det inte någon självklar väg att gå från början, utan jag tog en omväg via universitetsstudier i bland annat etnologi, psykologi, kommunikation och beteendemedicin och arbete inom vård och behandling. Idag är jag glad för den erfarenheten eftersom den är betydelsefull i mötet med människor. Dessutom hjälper den mig att bedöma om jag verkligen är rätt person eller om jag ska hänvisa till skolmedicinen i stället.

Vilka reaktioner brukar du få på ditt yrkesval?
Jag använder sällan epitetet häxa eftersom det har så negativ klang och har missbrukats så genom tiderna. Istället kallar jag mig lövjerska, vilket är ett fornnordiskt namn för samma sak, men något som de flesta människor inte har någon färdig föreställning om.
Inledningsvis tycker många att mitt jobb är flummigt och konstigt, och det har jag full förståelse för, men när jag förklarar att en stor del handlar om örtmediciner, vägledning och ett stort naturintresse tycker de flesta att det är spännande och intressant.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det bästa med mitt jobb är att det också är en livsstil. Jag brinner för att leva i samklang med Moder Jord och hämta hjälp och inspiration från skog och mark. Vår natur bjuder inte bara på njutning utan är också ett fantastiskt apotek. Jag tror på helheten och att det är lika viktigt att själen mår bra som att kroppen gör det. Det som också tilltalar mig med lövjeri och som är det mest utmärkande draget är att arbetet både är teoretiskt och magiskt.

 

Text: Helen Bjurberg Picture: Maria Östlin

What do you do at work?
My main mission is to help people. How I di that depends both on the person who comes to me and the problem itself, but it can be done with both guiding conversations, taro cards, healing and ceremonial rites. My role is to guide people and I do that by combining my own magical skills with healing herbs and healing power. Besides my own work, I also have courses and train aspiring witches, or lövjerskor, which is really the correct term for my profession.

How did you became a witch or lövjerska?
I discovered my abilities early and have always been able to feel different energy and see beyond this reality. This was always ignored by adults, but I never felt any doubts about my experiences. Actually, my profession is nothing I’m able to snap on or off, or can be divided into work and leisure. Still, it was not obvious for me to take this path from the beginning, but after university studies in ethnology, psychology, communication and behavioral medicine and work in healthcare and treatment I ended up here. Today I am happy for my different experiences because it helps me response to people. It also helps me to determine if I really am the right person or if I should refer to conventional medicine instead.

What does people think about your career?
I rarely use the epithet witch because many people think they know what a witch is.. Instead, I call myself lövjerska, which is an old name for the same thing, but something that most people have no preconception about.
Initially, many people think that my job is fuzzy and strange, and I fully understand that, but when I explained that a great deal is about herbal remedies, guidance and a great natural interest most people think it’s exciting and interesting.

What is the best thing about your job?
The best thing about my job is that it is also a lifestyle. I am passionate about living in harmony with Mother Earth and get help and inspiration from the forest. Our nature does not only pleasure but also is a terrific pharmacy. I also belive that it is important that your soul and your body is in harmony with each other and that is how I feel when I work. Lövjeri is also both theoretical and magical and that appeals me.